CFD – Злато

Дериватите търгуват на различни борси по света, включително и на частния пазар. Те са най-често златни форуорди и фючърси. Един фючъpc обикновено се равнява нa 100 унции злато. 

Много популярни са и т. нар. договори за разлика (CFD). С този финансов инструменти инвеститорите се облагодетелстват единствено от промяната в цената на златото, без да го купуват. Те поставят ясно условията между две страни „купувач“ и „продавач“, като уговарят, че купувачът ще плати на продавача разликата между текущата стойност на актив и неговата стойност при договорно време.

В Англия се са силно разпространени и залаганията за разпространение, които много наподобяват фючърсите.


CFD Злато